KvalitetsledningssystemMålet med kvalitetsarbetet inom Hempartner Service & Utveckling AB är att våra kunder – och medarbetare och samarbetspartners – ska uppleva att vi står för professionalism, tillförlitlighet och omtanke. Kvalitetsarbetet ska vara långsiktigt, präglat av ett förebyggande synsätt och kännetecknas av god kvalitet i alla sammanhang. Kundernas behov och önskemål ska alltid stå i centrum.

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision ”att stärka individen” och våra grundläggande värderingar ”kompetens, engagemang och hjälpsamhet” är ledstjärnor i allt vi gör.

Utgångspunkten för vårt kvalitetsarbete är Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt LSS.Det kvalitetsledningssystem vi har bygger på Qivos modell för kvalitet i vård och omsorg vilket genomsyrar all verksamhet inom Hempartner Service & Utveckling.

De metoder och arbetssätt vi tillämpar i organisationen säkrar, följer upp och utvecklar verksamheten på alla nivåer.

PDCA – 360gradig intressent analysHempartner Service & Utvecklings kvalitetsarbete bygger på SOFS 2011:9 modell för kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Kvalitetsledningssystemet hjälper oss att systematiskt säkra och utveckla kvaliteten. Det hjälper oss också att upptäcka eventuella brister i tid och att snabbt åtgärda dem. Det ger oss möjlighet att systematiskt undersöka orsaker och fundera över samband. Det hjälper oss att mäta, följa upp och utvärdera det vi gör. Det gör att vi löpande kan analysera våra resultat och utifrån slutsatserna planera förbättringar och föreslå lösningar. Kvalitetsarbetet blir ett ständigt kretslopp där hela organisationens erfarenheter ligger till grund för Hempartner Service & Utvecklings fortsatta utveckling. Cirkeln sluts i fyra steg: Planering, Genomförande, Uppföljning och Utveckling. Varje steg omfattar verktyg, metoder och rutiner som vi använder i det praktiska kvalitetsarbetet. Dokumentationen går som en röd tråd genom hela kvalitetshjulet.